Wynagrodzenie członka zarządu w spółce z o.o. w 2022

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, kadry i płace, KPiR, ewidencja, ryczałt, indywidualna działalność gospodarcza, KRS, ZUS, PFRON

Nowy Ład wprowadzany w Polsce od początku 2022 roku przyniesie szereg zmian kodeksie spółek handlowych, w prawie pracy, podatkach i ustawie o rachunkowości. Jedna ze zmian dotyczy wynagrodzenia członka zarządu w spółce z o.o. wypłacanego na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022.

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały – nowe zasady 2022

Do końca 2021 roku wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały podlegało wyłącznie opodatkowaniu podatkiem dochodowym według standardowych stawek PIT w wysokości 17% (pierwszy próg podatkowy) lub 32% (drugi próg). Do tej pory wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały nie podlegało obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczeni zdrowotne.  

Wynagrodzenie członka zarządu a składka zdrowotna

Począwszy od 1 stycznia 2022 roku, wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały podlegać będzie obowiązkowi odprowadzania składki zdrowotnej w wysokości 9%. Oznacza to de facto wzrost opodatkowania wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały z 17% do 26% (dla pierwszego progu) lub z 32% do 41% (drugi próg). Zakładając, że kwota brutto w porównaniu z rokiem 2021 nie ulegnie zmianie, wprowadzone zmiany Nowego Ładu oznaczają wzrost kosztów po stronie spółki, obniżkę wynagrodzenia netto wypłacanego członkowi zarządu

Składka zdrowotna od wynagrodzenia członka zarządu 2022

Do końca 2021 roku wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały nie było objęte obowiązkiem odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Jednak od 1 stycznia 2022, nowe brzmienie art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Powyższa zmiana obejmuje wszystkich członków zarządu pobierających wynagrodzenie na podstawie uchwały. Nieliczne wyjątki mogą dotyczyć jedynie osób pobierających wynagrodzenie w innym kraju – ale i to nie wszystkich.

Zgłoszenie członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego

Wprowadzone zmiany nakładają na spółkę nowe obowiązki. Po pierwsze, spółka ma obowiązek dokonać zgłoszenie członka zarządu do ZUS z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku, a więc najpóźniej w dniu 7 stycznia 2022 roku. Po drugie, od wypłacanego wynagrodzenia brutto spółka powinna naliczyć. Pobrać i odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną w wysokości 9%. W myśl art. 75. ust 17a, członków zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza podmiot wypłacający wynagrodzenie, a więc spółka z o.o.

Członek zarządu bez wynagrodzenia, a składka zdrowotna w 2022 roku

Należy pamiętać, że z kolei w myśl art. 66 w ust. 1 pkt 35a obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zatem pełnienie funkcji członka zarządu na mocy uchwały bez wynagrodzenia, nie podlega nowym przepisom i pozostaje bez obowiązku składkowego. Innymi słowy, jeśli członek zarządu powołany na mocy uchwały nie pobiera z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenia, to nie ma obowiązku zgłaszania go do ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy pamiętać, że wszystkie powyżej opisane zasady dla członków zarządu dotyczą także prokurentów i członków rady nadzorczej.