Likwidacja spółki (wyrejestrowanie spółki z KRS)

Wyrejestrowanie spółki z KRS wymaga przeprowadzenia tzw. postępowania likwidacyjnego. Są jednak i inne sposoby zakończenia działalności. Spółki jawne, partnerskie i komandytowe mogą podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania likwidacyjnego.

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

Likwidacja danej działalności, spółki osobowej czy kapitałowej nie jest zakończeniem planowanym przez przedsiębiorców. Wielokrotnie jest jednak najlepszym wyjściem: pozwala na zatrzymanie zadłużania się, ochronę majątku czy pozawala zakończyć destruktywny konflikt wspólników. Pozostałe i uwolnione w ten sposób aktywa można zaangażować w nowe inicjatywy.

Celem likwidacji Spółki jest zakończenie jej działania, czyli zakończenie jej spraw bieżących, spłacenie zobowiązań, odzyskanie należności oraz spieniężenie majątku. W trakcie procesu likwidacji mogą być podejmowane działania wyłącznie w zakresie koniecznym do zakończenia spraw będących już w toku. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, w której należy ustalić między innymi likwidatora. Podczas likwidacji do nazwy spółki dodaje się oznaczenie “w likwidacji”. Uchwała o rozwiązaniu spółki musi zostać przekazana do Krajowego Rejestru Sądowego jako załącznik do formularza KRS-Z61. Niezbędne jest także sporządzenie i złożenie sprawozdania likwidacyjnego wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.

Likwidacja spółki kapitałowej to proces wymagający zachowania odpowiedniej procedury określonej przez przepisy prawa.

Co Biuro rachunkowe JOTPEK może dla Ciebie zrobić

Oferujemy usługi księgowe i administracyjne w czasie postępowania likwidacyjnego:

  • zapewnienie zgłoszeń do odpowiednich instytucji oraz ogłoszeń publicznych wymaganych przepisami prawa,
  • prowadzenie ksiąg i sporządzenie wymaganych sprawozdań i deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie usług sekretarza,
  • wykreślenie spółki z odpowiednich rejestrów.

Prowadzona przez JOTPEK likwidacja spółki przebiega, z reguły, w oparciu o następujące etapy:

1. Rozpoczęcie likwidacji z powodu:

  • określonego w umowie spółki, lub
  • na mocy uchwały wspólników spółki.


2. Powołanie Likwidatorów Spółki, którzy reprezentują Spółkę w okresie likwidacji, zwykle są to Członkowie Zarządu Spółki, chyba że Wspólnicy postanowią inaczej.

3. Zgłoszenie otwarcia likwidacji do Sądu Rejestrowego oraz publikacja ogłoszenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności. Wierzyciele mają na na zgłoszenie wierzytelności 3 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia w MSiG.

4. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.

5. W okresie trwania procesu likwidacji wspólnikom spółki z o.o. nie może być wypłacany zysk.

6. Z momentem otwarcia procesu likwidacji wygasa dotychczasowa prokura i nie można powoływać nowych prokurentów spółki.

7. Podział między wspólników majątku pozostałego po spłacie zobowiązań może nastąpić dopiero po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

8. Jeśli istnieją wierzytelności sporne lub jeszcze nie wymagalne, kwoty potrzebne do zaspokojenia takich wierzytelności należy złożyć do depozytu sądowego.

9. Na dzień poprzedzający podział między wspólników, majątku pozostałego po zakończenie likwidacji należy sporządzić Sprawozdanie Finansowe. Sprawozdanie to musi zostać ogłoszone w siedzibie spółki oraz musi zostać zatwierdzone przez jej wspólników.

10. Ostatecznie następuje złożenie wniosku do sądu o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

Planujesz podjąć się likwidacji swojej spółki z o.o., ale nie wiesz w jaki sposób się za to zabrać?

Biuro rachunkowe Jotpek, pomaga przejść przez wszystkie wymagane czynności mające na celu przeprowadzenie procesu likwidacji spółki.

Jeśli zatem potrzebujesz pomocy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Pomagamy przeprowadzić proces od początku do końca.