Pełne księgi rachunkowe

W biurze rachunkowym JOTPEK stworzyliśmy dedykowany zespół księgowych specjalizujących się w obsłudze pełnych ksiąg rachunkowych. Kierowniczką zespołu jest Joann Szkudlarek – posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dużych przedsiębiorstw.

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

Obszar działania biura rachunkowego: Lubań, Bolesławiec, Jelenia Góra, Lwówek, Zgorzelec, Złotoryja, Kamienna Góra, Nowogrodziec, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba i inne okoliczne miejscowości

Czy jest pełna księgowość?

Pełna księgowość (lub inaczej pełne księgi rachunkowe) to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma prowadzenia ewidencji księgowej przeznaczona dla dużych podmiotów (np. spółek z o.o., spółek komandytowych, spółek akcyjnych). Prawidłowe prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego doświadczenia. Nasze biuro rachunkowe prowadzi pełne księgi handlowe dla kilkudziesięciu różnych podmiotów (głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) z Lubania, Bolesławca, Jeleniej Góry, Lwówka Sląskiego, Zgorzelca, Złotoryi i innych okolicznych miejscowości. Nasza praca była wielokrotnie sprawdzana przez zewnętrznych audytorów i kontrolerów oraz podczas rutynowych kontroli urzędników skarbowych (np. kontroli krzyżowych).

Kto powinien prowadzić pełną księgowość?

Informacje, które z podmiotów gospodarczych mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, można znaleźć w ustawie o rachunkowości. W art. 2. ust. 1., wspomniana ustawa stanowi, że obowiązek ten dotyczy:

 1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
 2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;
 3. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
 4. gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
  1. państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,
  2. gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
 5. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
 6. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
 7. jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty mają obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg, natomiast pozostałe podmioty, które nie mają takiego obowiązku, mogą dobrowolnie je prowadzić.

Jeżeli chodzi o limit 2 000 000 euro obrotu, po którego przekroczeniu w danym roku podatkowym należy przejść do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, to wylicza się go w oparciu o średni kurs NBP na pierwszy dzień roboczy października.

Co JOTPEK może dla Ciebie zrobić

W związku z nakładaniem na podmioty co raz szerszych i bardziej skomplikowanych obowiązków rachunkowych, biuro rachunkowe JOTPEK stworzyło zespół księgowych obsługujących podmioty prawa handlowego. Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • Opracowanie przejrzystych i logicznych zasad polityki rachunkowości
 • Prowadzanie bieżącej kontroli oraz (w razie potrzeby) dostosowanie przyjętych w przedsiębiorstwie zasad polityki księgowości do obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeń, jak również Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Analizę i aktualizację zakładowego planu kont
 • Monitoring i aktualizację układu kosztów i/lub centrów kosztów
 • Weryfikację dokumentów księgowych pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rozliczanie kosztów i ewidencjonowanie przychodów
 • Ustalanie wyniku podatkowego i wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa
 • Ustalanie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
 • Obliczanie rentowności z działalności przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie okresowej analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego, podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb opłaty od emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego opłat RTV, opłat rocznych z tytułu dzierżawy wieczystej
 • Tworzenie rezerw i rozliczeń międzyokresowych
 • Wykonywanie i aktualizacja zasad amortyzacji środków trwałych
 • Tworzenie analiz i zestawień księgowych na potrzeby rachunkowości zarządczej
 • Sporządzanie i składanie zeznań, deklaracji i sprawozdań w instytucjach, urzędach i sądach
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa przed Urzędem Skarbowym, Krajowym Rejestrem Sądowym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sądami oraz innymi organami administracji publicznej