RODO i BDO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obejmuje wszystkich przedsiębiorców i wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe. Właściwie każdy podmiot w jakimś stopniu przetwarza dane osobowe pracowników, klientów czy kontrahentów. Z kolei po ostatnich zmianach, bardzo szeroka grupa przedsiębiorstw podlega także obowiązkowej rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

Co Biuro rachunkowe JOTPEK może dla Ciebie zrobić

Nowe prawo związane z ochroną danych osobowych, nakłada na przedsiębiorstwa dodatkowy (i wcale nie mały) obowiązek przygotowania, wdrożenia i dochowania odpowiednich procedur związanych z ochroną danych osobowych osób fizycznych. Biuro rachunkowe JOTPEK pomaga jednostkom w prawidłowym przygotowaniu procedur RODO, przeprowadzeniu audytów ochrony danych osobowych oraz aktualizację istniejących zapisów polityki RODO do wymogów nakładanych przez ustawy i rozporządzenia.

Z kolei prawidłowe przygotowanie procedur związanych z wypełnieniem obowiązków BDO, nie jest wcale takie proste, jak może się wydawać. W celu spełnienia wymogów BDO należy odpowiednio przygotować przedsiębiorstwo i pracowników. Biuro rachunkowe JOTPEK, wspomaga swoich Klientów w zakresie wypełnienia obowiązków BDO. Ponieważ sprawy związane z BDO ściśle związane są z prowadzeniem księgowości jednostki, z reguły oferujemy kompleksowe wsparcie księgowe (którego jednym z elementów jest BDO).

Obowiązki podmiotów wynikające z RODO

Niezbędnym elementem wdrożenia systemu ochrony danych osobowych jest opracowanie wymaganej przez prawo dokumentacji. Jej brak to powszechna niezgodność, którą wykrywamy w trakcie audytów.

RODO wymaga, aby przede wszystkim firmy wdrożyły polityki ochrony danych, których zawartość pozostaje jednak do decyzji danej firmy.

Do dokumentacji, jaką powinno się wdrożyć w ramach wdrożenia wymagań RODO zalicza się m. in.:

– polityka danych osobowych
– upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
– oświadczenia o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami prawa regulującymi ochronę danych
– umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
– rejestr czynności przetwarzania danych
– rejestr kategorii czynności przetwarzania danych
– polityka retencji danych
– rejestr naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych

Warunkiem wdrożenia dokumentacji o właściwej treści jest przede wszystkim to, żeby dokumenty zostały przygotowane w należyty i dopasowany do działalności konkretnego podmiotu sposób, co nie zawsze ma miejsce np. gdy korzysta się ze wzorów dostępnych w Internecie.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji w BDO

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Obowiązkowi rejestracji na wniosek podlegają podmioty do których ma zastosowanie:
– – ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (dalej u.o.p.g.o.). Do takich podmiotów zalicza się:
– wprowadzających na terytorium kraju produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy u.o.p.g.o. tj.: oleje smarowe, mieszanki olejowe, preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, nowe i używane opony pneumatyczne (stosowane m.in. w motocyklach, rowerach, samochodach osobowych i ciężarowych),
– prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z tych produktów,
– organizacje odzysku zajmujące się tymi produktami,
– dokonujących eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z tych produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.

– – Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do takich podmiotów zalicza się:
– podmioty wprowadzające pojazdy,
– podmioty prowadzące punkty zbierania pojazdów,
– podmioty prowadzące stacje demontażu,
– podmioty prowadzące strzępiarki.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Do takich podmiotów zalicza się:
– podmioty wprowadzające sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele,
– podmioty zbierające zużyty sprzęt,
– podmioty prowadzące zakłady przetwarzania,organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– podmioty prowadzące działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Do takich podmiotów zalicza się:
wprowadzających baterie lub akumulatory,
prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
podmioty pośredniczące.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Do takich podmiotów zalicza się:
organizacje odzysku opakowań,
dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach,
eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach,
prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach,
organizacje samorządu gospodarczego.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do takich podmiotów zalicza się:
prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie,
transportujący odpady,
sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie,
prowadzą zakłady recyklingu statków,
wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów z wyłączeniem posiadaczy odpadów posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów (podmioty te wpisywane są do Rejestru BDO z urzędu).

Jak wynika z powyższej listy obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:
– sklepy spożywcze,
– sklepy wielkopowierzchniowe,
– firmy budowlane, remontowe,
– gabinety lekarskie,
– gabinety stomatologiczne,
– producenci baterii i akumulatorów,
– producenci pojazdów,
– producenci opakowań,
– producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
– rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
– warsztaty samochodowe,
– warsztaty rzemieślnicze,
– zakłady produkcyjne,
– podmioty prowadzące profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów