Wnioski do Urzędu Pracy

Bez względu na to, czy zaczynasz dopiero działalność jako przedsiębiorca czy też funkcjonujesz na rynku już od jakiegoś czasu, urzędy pracy oferują dedykowane przedsiębiorcom wsparcie. Najczęściej pomoc przeznaczona jest dla osób rozpoczynających działalność lub też zmieniających branżę. Niektóre z dostępnych form i programów pomocowych dotyczą także dofinansowania zakupu środków trwałych (maszyn, urządzeń, środków transportu), stworzenia nowego miejsca pracy, doradztwo prawne lub reklamę internetową. 

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

Należy pamiętać, że każdy ze składanych wniosków do PUP, trzeba przygotować pod indywidualne potrzeby przedsiębiorcy. W szczególności dotyczy to biznes planu, który zawsze wymaga indywidualnego podejścia i dopasowania. Podczas przygotowywania kompletu dokumentów, pracownicy naszego biura rachunkowego biorą zawsze pod uwagę indywidualne uwarunkowania przedsiębiorcy oraz branży w jakiej działa.

Co Biuro rachunkowe JOTPEK może dla Ciebie zrobić

W ramach świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług, oferujemy:

  • przygotowanie wniosku i biznes planu pod dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, Bolesławcu, Lwówku, Jeleniej Górze, Zgorzelcu lub Złotoryi,
  • wykonanie dokumentacji pod wniosek o pożyczkę do PUP
  • udostępnienie gotowego wzoru biznes planu do PUP
  • sprawdzenie wniosku i biznes planu do PUP

Planujesz rozpocząć działalność gospodarczą i zdobyć środki „na start” z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, Bolesławcu, Lwówku, Jeleniej Górze lub Zgorzelcu?

Poniżej znajdziesz kilka podstawowych informacji opisujących procedurę ubiegania się o bezzwrotną dotację oraz gdzie należy złożyć taki wniosek o dotację. Nasze biuro rachunkowe pomogło już dziesiątkom osób rozpoczynających działalność gospodarczą w uzyskaniu dotacji. Wszystkie przygotowane przez nas wnioski o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, Bolesławcu, Lwówku, Jeleniej Górze i Złotoryi zostały rozpatrzone pozytywnie.

Oferowana w Funduszu Pracy pomoc jest bezzwrotna tj. nie trzeba jej oddawać. Wyjątkiem jest podatek VAT, który nie podlega finansowaniu (można go za to odliczyć, czyli de facto jest on neutralny dla przedsiębiorcy – więcej szczegółów na temat rozliczania VATu uzyskasz w naszym biurze księgowym w Lubaniu lub telefonicznie).

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pomoc z Urzędu Pracy?
Najistotniejszym warunkiem, którego spełnienie jest konieczne do uzyskania pomocy bezzwrotnej z Funduszu Pracy jest posiadania statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Lubaniu, Bolesławcu, Lwówku, Jeleniej Górze, Zgorzelcu lub Złotoryi. Okres czasu, jaki powinien upłynąć od rejestracji w PUPie wynosi od 1 do 3 m-cy (w zależności od Urzędu Pracy).

Obowiązuje zasady przyznawania dotacji z Urzędu Pracy, wskazują również grupy osób wykluczone z możliwości ubiegania się o pomoc. Są to:
– studenci studiów dziennych,
– osoby prowadzące działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
– osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego,
– osoby, które w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymały dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych,
– osoby, które w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Aby uzyskać dotację, należy spełnić także inne kryteria stawiane beneficjentom. Przykładowo, do każdego wniosku o dotację należy złożyć także biznes plan, analizę finansową, opisem konkurencji, analizą SWOT, czy też planem marketingowym. Badane są także kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie zawodowe oraz szanse na odniesienie sukcesu. O szczegóły zapytaj w naszym biurze rachunkowym. Posiadamy gotowe sprawdzone w praktyce wzory wniosków i biznes planów.

Obowiązki po otrzymaniu dotacji z PUP

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Urzędu Pracy, przedsiębiorca podpisuje umowę z PUP-em (umowę zobowiązanie są podpisać także poręczyciele, którzy gwarantują zwrot dofinansowania w przypadku, kiedy wnioskodawca nie wywiążę się z postanowień zawartej umowy). Następnie, w ciągu kilku dni środki pomocowe trafiają na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Umowa z PUP reguluje prawa i obowiązki stron oraz wskazuje na terminy, których przedsiębiorca zobowiązany jest dochować wydatkując i rozliczając środki pomocowe.

Ważne: założenie działalność gospodarczej przed otrzymaniem dotacji, skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej i tym samym niedopełnieniem wymogów formalnych stawianych przy ubieganiu się o bezzwrotną pomoc (dotację). Zatem działalność gospodarcza należy założyć dopiero po podpisaniu umowy o dotację z Urzędem Pracy i otrzymaniu środków finansowych na konto bankowe.

Rozliczenie dotacji z otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu. Bolesławcu, Lwówku, Jeleniej Górze lub Zgorzelcu następuje na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorcę dowodów wydania środków z dotacji (np. faktur, rachunków). Otrzymaną dotację należy rozliczyć w przeciągu do 2 miesięcy od dnia poniesienia wydatków (tj. faktycznej zapłaty).