Informacja o dokumentach zewnętrznych w KRS: oświadczenia i listy wymagane przepisami prawa obowiązujące od dnia 11.07.2018

Zakładając spółkę z o.o. przez internet w systemie Portal S24 należy pamiętać nie tylko prawidłowym wypełnieniu o wniosku o rejestrację spółki, ale także o prawidłowym wypełnieniu i dodaniu obowiązkowych załączników. Większość z obowiązkowych załączników dostępna jest bezpośrednio w systemie Portalu S24 (formularze wypełniane są elektronicznie bezpośrednio w systemie Portal S24). Istnieją jednak trzy załączniki, które są obowiązkowe przy składaniu wniosku o wpis podmiotu, które nie są dostępne w systemie Portal S24. Ich skany / wersje elektroniczne należy wypełnić poza systemem Portalu S24, a następnie dołączyć jako dokumenty zewnętrzne (poprzez opcję „Dołącz dokument zewnętrzny”). Poniżej prezentujemy wymagane prawem listy i oświadczenia przy zakładaniu spółki z o.o. (od 1/ do 4/) lub zmianie wysokości kapitału zakładowego spółki (od 5/ do 7/).

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, kadry i płace, KPiR, ewidencja, ryczałt, indywidualna działalność gospodarcza, KRS, ZUS, PFRON

Informacja o dokumentach zewnętrznych – listy i oświadczenia wymagane przepisami prawa

1/ Oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (art. 19c ustawy o KRS – do wniosku o wpis do rejestru spółki oraz gdy zmiana dotyczy nabycia, objęcia udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków)

2/ Oświadczenie o wyrażeniu ZGODY osoby powołanej do reprezentowania spółki, likwidatora lub prokurenta ( art. 19a ust. 5 ustawy o KRS, nie dotyczy osoby, która podpisuje wniosek lub udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku)

3/ Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów (art. 19a ust. 5 i ust.5a ustaw o KRS — jeśli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem UE należy załączyć dokument „Dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Jest obligatoryjny przy wniosku o pierwszy wpis spółki do KRS.

4/ Lista adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu (art. 19a ust. 5d ustawy o KRS — jeśli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem UE należy załączyć dokument ”Dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce”. Jest obligatoryjny przy wniosku o pierwszy wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

5/ Oświadczenie członków zarządu spółki, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione (art. 262 § 2 pkt 3 K.s.h — obligatoryjny dla wniosku o zmianę wysokości kapitału zakładowego).

6/ Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowych udziałów / podwyższeniu wartości istniejącego udziału bądź udziałów (art. 258 lub art. 259 K.s.h – obligatoryjny dla wniosku o zmianę wysokości kapitału zakładowego. 7/ Oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki (art. 259 K.s.h – jest obligatoryjny dla wniosku o zmianę wysokości kapitału zakładowego).

Do pobrania: Lista dokumentów zewnętrznych — oświadczenia i listy wymagane przepisami prawa pdf (wersja pobrana z ekra.gov.pl na dzień 11.07.2018