Świadectwo pracy – wzór, co mówią przepisy? jakie są terminy?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca jest zobowiązany wystawić i przekazać pracownikowi w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, kadry i płace, KPiR, ewidencja, ryczałt, indywidualna działalność gospodarcza, KRS, ZUS, PFRON

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca jest zobowiązany wystawić i przekazać pracownikowi w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Świadectwo pracy jest oświadczeniem wiedzy pracodawcy i powinno być przekazane pracownikowi w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę. Do dnia 7 września 2019 r., pracodawca miał na przekazanie świadectwa pracy 7 dni, ale w świetle obecnie obowiązujących przepisów, powinien przekazać świadectwo pracy w ostatnim dniu zatrudnienia. Szczegółowa treść świadectwa pracy zawarta została w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy. Przykładowy wzór świadectwa pracy .docx można także pobrać z naszej strony.

Świadectwo pracy – wzór

Wzór świadectwa pracy .docx oraz .pdf udostępniamy w dziale Pliki do pobrania, bezpłatnie. Treść świadectwa pracy jest dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów, zawiera wszystkie wymagane prawem elementy oraz może być dowolnie edytowana.

Świadectwo pracy – co powinno zawierać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca wręcza świadectwo pracy pracownikowi w ostatnim dniu obowiązywania stosunku pracy. Każde świadectwo pracy powinno zawierać następujące informacje:

 • Okres zatrudnienia
 • Wymiar czasu pracy (wymiar etatu)
 • Zajmowane stanowisko
 • Tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia umowy o pracę (ze wskazaniem podstawy prawnej)

Dodatkowo, świadectwo pracy powinno zawierać także informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego, w tym informacje o:

 • liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • stopniu wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • okresie korzystania z urlopu bezpłatnego oraz podstawę prawną jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykonywaniu pracy tymczasowej, jeżeli taka miała miejsce z wyszczególnieniem okresu i podmiotu dla którego realizowane były zadania,
 • łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystaniu w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystaniu dodatkowych urlopów lub innych uprawnieniach,
 • okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Na świadectwie pracy, pracodawca powinien umieścić także – na żądanie pracownika – informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.

Świadectwo pracy – termin wystawienia

Art. 97 § 1. Kodeksu pracy stanowi, że Pracodawca ma obowiązek prawny wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę, jeśli nie zamierza nawiązać z nim ponownie stosunku pracy w ciągu 7 dni od wygaśnięcia obecnego stosunku pracy. Innymi słowy, jeśli po ustaniu (rozwiązaniu, wygaśnięciu) obecnej umowy o pracę, pracodawca planuje podpisać kolejną umową z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni, to świadectwa pracy wystawiać nie musi. W innym przypadku (tj. jeśli nowej umowy nie planuje podpisać lub też planuje, ale później niż po 7 dniach od ustania obecnej), świadectwo pracy wystawić powinien.

Świadectwo pracy powinno zostać wręczone bezpośrednio pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej. Jeśli ze względu na obiektywne okoliczności, bezpośrednie przekazanie świadectwa pracy nie jest możliwe, pracodawca ma obowiązek dostarczyć je niezwłocznie pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w inny sposób (np. wysłać pocztą), jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Świadectwo pracy – pracownik tymczasowy

Agencja pracy tymczasowej ma prawny obowiązek (art. 18a i 18b ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) wydania pracownikowi tymczasowemu świadectwa pracy za zakończony już okres zatrudnienia w tej agencji. Agencja pracy może „grupować” kolejne, następujące bezpośrednio po sobie, okresy zatrudnienia i wydać jedno łączne świadectwo pracy dla tych okresów. Świadectwo pracy dla takich łącznych okresów powinno być wystawiane w cyklach nie dłuższych niż 12 miesięcy. Jeśli natomiast rozwiązanie lub wygaśnięci aktualnej umowy o pracę tymczasową zawartej przed upływem cyklu 12 miesięcy, przypada po upływie tego terminu, to świadectwo pracy powinno zostać wydane w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania takiej umowy pracę. Podobnie jak ma to miejsce we wszystkich innych przypadkach, agencja pracy ma obowiązek doręczyć świadectwo pracy bezpośredni pracownikowi lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej. Jeśli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, to świadectwo pracy powinno zostać doręczone pracownikowi tymczasowemu w inny sposób (np. wysłane pocztą) w terminie do 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.