Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór, ważne informacje, o czym pamiętać

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, kadry i płace, KPiR, ewidencja, ryczałt, indywidualna działalność gospodarcza, KRS, ZUS, PFRON

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, to ostatnie z dostępnych narzędzi do polubownego rozstrzygnięcia sportu z nierzetelnym kontrahentem lub klientem. Jak należy sformułować ostateczne wezwanie do zapłaty żeby było skuteczne? O czym należy pamiętać, a czego unikać? Na naszej stronie internetowej udostępniamy Państwu także bezpłatny plik ostateczne wezwanie do zapłaty – wzór, który możecie wykorzystać do własnych potrzeb. Bez ograniczeń i bez obaw, że nie będzie zawierał wszystkich ważnych – z punktu widzenia sądu – elementów

Przedsądowe wezwanie do zapłaty vs. ostateczne wezwanie do zapłaty – jaka jest różnica?

Nie ma żadnej. Ostateczne wezwanie do zapłaty oraz przedsądowe wezwanie do zapłaty to te same dokumenty. Z punktu widzenia prawa i dochodzenia naszych praw w sądzie, nie ma różnicy jak zatytułujemy dokument, który wyślemy do nierzetelnego kontrahenta czy klienta. Ważne jest to, żeby nasze ostateczne wezwanie do zapłaty zawierało wszystkie niezbędne elementy oraz aby zostało skutecznie dostarczone do osoby / podmiotu, który jest nam winien pieniądze. Jakie elementy? Co to znaczy skutecznie?

Jakie elementy powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór dokumentu?

Wezwanie do zapłaty jest jednym z podstawowych i pierwszych narzędzi stosowanych w procesie odzyskiwania przeterminowanych należności. W Internecie można znaleźć bardzo dużą liczbę przykładowych wzorów i formularzy wezwań do zapłaty. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich są sporządzone prawidłowo.

Począwszy od 2003 roku, ustawodawca daje przedsiębiorstwom możliwość umieszczenia danych nierzetelnych kontrahentów w Krajowym Rejestrze Dłużników. Krajowy Rejestr Dłużników jest legalną, stale aktualizowaną centralną bazą zawierająca listę przedsiębiorstw i konsumentów uporczywie unikających płacenia swoich zobowiązań.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych informację o nierzetelnym, tj. zalegającym z płatnościami, partnerze handlowym (lub konsumencie) można przekazać do Centralnej Ewidencji Dłużników po upływie co najmniej miesiąca od dnia wysłania listem poleconym przez przedsiębiorcę przekazującego dane na adres korespondencyjny wskazany przez dłużnika (w przypadku, gdy dłużnik nie przekazał takiego adresu – na adres siedziby (dla osób prawnych) bądź miejsca zameldowania (dla konsumentów)), ostatecznego wezwania do zapłaty. Wezwanie to powinno zawierać co najmniej:

  • ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych dłużnika celem dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji Dłużników,
  • informację o wystawieniu długu na publicznej giełdzie wierzytelności

oraz

  • datę wystawienia,
  • określenie wierzyciela,
  • określenie dłużnika,
  • wskazanie zaległego zobowiązania,
  • wskazanie sposobu i terminu spłaty zobowiązania,
  • podpis wierzyciela

Ostateczne wezwanie do zapłaty – wzór w formacie .doc/.docx/.xls/.pdf umieszczony został na naszej stronie internetowej w dziale Pliki do pobrania. Wzór (formularz) ostatecznego wezwania do zapłaty dostępny jest także w języku angielskim.

Jak skutecznie doręczyć wezwanie do zapłaty? Na jaki adres wysłać ostateczne wezwanie do zapłaty

Bardzo ważne jest, aby prawidłowo wystawione przedsądowe wezwanie do zapłaty zostało też skutecznie doręczone dłużnikowi. Co do zasady, przepisy prawne nie regulują kwestii w jaki sposób należy poinformować nierzetelnego kontrahenta od zaległej płatności. Natomiast, w naszym interesie jest, aby dłużnik został poinformowany skutecznie. Dlaczego? Przed skierowaniem postępowania na drogę sądową, jako wierzyciel, musimy pokazać sądowi, że wyczerpaliśmy polubowne metody rozwiązania sporu. Ostatnim polubownym rozwiązaniem sportu jest skuteczne dostarczenie dłużnikowi ostatecznego wezwania do zapłaty.

Jak skutecznie doręczyć wezwanie do zapłaty? Najpewniejszym sposobem skutecznego doręczenia ostatecznego wezwania do zapłaty jest jego wysłanie przesyłką rejestrowaną za potwierdzeniem odbioru. Dysponując potwierdzeniem odbioru przesyłki, będziemy wstanie dowieść przed sądem, że podjęliśmy ten ostatni krok polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysyłać na adres do korespondencji dłużnika (jeśli takim dysponujemy) lub na adres jego siedziby (w przypadku osób prawnych). W przypadku osób fizycznych, ostateczne wezwanie do zapłaty należy wysłać na adres zameldowania takiej osoby. Warto pamiętać, że nawet jeśli dłużnik naszej przesyłki z przedsądowym wezwaniem do zapłaty nie odbierze, to i tak nasza wola polubownego rozwiązania sporu zostanie przed sądem uzasadniona.